واحد آبکاری
واحد تزریق
واحد پرسکاری
واحد ماشین کاری
عملکرد بر اساس برنامه تولید بدون مشکل
Animated Horizontal Bar Chart
Animated Horizontal Bar Chart
Animated Horizontal Bar Chart
Animated Horizontal Bar Chart
عملکرد بر اساس برنامه تولید بدون مشکل
عملکرد بر اساس برنامه تولید بدون مشکل
عملکرد بر اساس برنامه تولید بدون مشکل
IPC
نوع
را وارد کنید
مقدار لحظه ای تولید شده رویه : 12638
مقدار لحظه ای تولید شده زیره : 2698
مقدار لحظه ای تولید شده گردگیر : 4879
مقدار لحظه ای تولید شده مهره گیر : 317
مقدار لحظه ای تولید شده مهره سربر : 20980
مقدار لحظه ای تولید شده روبند : 6932
مقدار لحظه ای تولید شده چنگک : 1973
مقدار لحظه ای موجودی انبار رویه : 40370
مقدار لحظه ای موجودی انبار زیره : 33698
مقدار لحظه ای موجودی انبار گردگیر : 50023
مقدار لحظه ای موجودی انبار مهره گیر : 40687
مقدار لحظه ای موجودی انبار مهره سربر : 39658
مقدار لحظه ای موجودی انبار روبند : 41398
مقدار لحظه ای موجودی انبار چنگک : 33226
لودینگ
لودینگ
لودینگ
لودینگ
لودینگ
لودینگ
لودینگ
لودینگ
لودینگ
لودینگ
لودینگ
لودینگ
لودینگ
لودینگ
به روز رسانی اطلاعات